Διδάσκοντες

Άννα Λάζου

Επίκουρη Καθηγήτρια


Δημήτριος Μπάλιος

Επίκουρος Καθηγητής


Ανδρέας Παπανδρέου

Διευθυντής Προγράμματος


Δημήτριος Βασιλείου


Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.


Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΠΣ) «Τραπεζική», «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» και «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κ.λπ.].


Ο Δρ. Βασιλείου δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει με τον Νικόλαο Ηρειώτη τα βιβλία «Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική», «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» και «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής», με τους Νικόλαο Ηρειώτη και Δημήτριο Μπάλιο το βιβλίο «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» και με τους Νικόλαο Ηρειώτη, Μάριο Μενεξιάδη και Δημήτριο Μπάλιο το βιβλίο «Εσωτερικός Έλεγχος» που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Rosili. Επιπλέον, έχει συγγράψει πέντε βιβλία, στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, τα οποία αποτελούν διδακτικά εγχειρίδια προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Balios, D., Daskalakis, N., Eriotis N. and D. Vasiliou (2016), «SMEs capital structure determinants during severe economic crisis: The case of Greece», Cogent Economics & Finance, Vol 4, Issue 1.
  • Balios, D., Eriotis, N., Missiakoulis, S. and Vasiliou, D. (2016). Delisted Versus Voluntary Delisted Versus Remain Listed: Financial Disclosure Timing. Applied Economics Letters, 2016, Vol. 23, No 11, pp. 773-776.
  • Balios, D., Eriotis, N., Missiakoulis, S. and Vasiliou, D. (2015). Delisted Versus Voluntary Delisted Versus Remain Listed: an Ordered Analysis. Applied Economics Letters, 2015, Vol. 22, No 1, pp. 66-70.
  • Daskalakis N., Eriotis N., Thanou E. and D. Vasiliou, (2014), «Capital Structure and Size: New evidence across the broad spectrum of SMEs», Managerial Finance, Vol. 40, Issue: 12, pp.1207 – 1222.

Νικόλαος Ηρειώτης


Ο Νικόλαος Ηρειώτης είναι Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ιδίου πανεπιστημίου από το 2014 και Διευθυντής του εργαστηρίου “Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ)” από το 2013. Υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ιδίου τμήματος από το 2010 έως το 2014. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Paris 1, Panthéon, Sorbonne της Γαλλίας (1988).


Ο Ν. Ηρειώτης είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), το θεσμικό πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνει τους κανονισμούς, τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την συμμόρφωση των νόμιμων ελεγκτών από τον Νοέμβριο 2017 έως σήμερα, καθώς επίσης, έχει υπάρξει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)», του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και εισηγητής ερευνητικών προτάσεων από το έτος 2007 έως το έτος 2009 και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), το οποίο έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί επί λογιστικών θεμάτων, που προκύπτουν στις εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από το έτος 2005 έως το έτος 2008 . Έχει διατελέσει Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία “ΕΚΑΠΤΥ” (Φορέας του Υπουργείου Υγείας) από το 2014 έως το έτος 2016 και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία Τσαγκάρης Α.Ε. (οριζόμενος από τον κύριο μέτοχο, δηλαδή το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) από το 2015 έως το 2018. Ακόμη, έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κλπ].


Ο καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης είναι Συντονιστής και ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στην Θεματική Ενότητα «ΤΡΑ60 - Τραπεζικά Εργαλεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το έτος 2001. Υπήρξε Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων ΜΒΑ)» του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2015 έως το 2018 και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Διευθυντής) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2007 έως το 2011. Ακόμη, υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Χρηματοοικονομική & Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, είναι διευθυντής του Εργαστηρίου «Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2015 έως σήμερα.


Ο Νικόλαος Ηρειώτης έχει διδάξει για πάνω από 10 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και περισσότερα των 20 ετών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επίσης, έχει συγγράψει 5 βιβλία και 3 μονογραφίες. Επίσης, έχει μεγάλο αριθμό άρθρων (περισσότερα από 50) σε ξένα κυρίως επιστημονικά περιοδικά με διεθνή αναγνώριση και έχει λάβει τρεις φορές την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.


Ο Νικόλαος Ηρειώτης κάνει τακτικά εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών, οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΕΥΔΑΠ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κλπ).


Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη επικεντρώνονται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, στην χρηματοοικονομική λογιστική και στην κοστολόγηση.

Νικόλαος Ηρειώτης


Ο Νικόλαος Ηρειώτης είναι Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ιδίου πανεπιστημίου από το 2014 και Διευθυντής του εργαστηρίου “Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ)” από το 2013. Υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ιδίου τμήματος από το 2010 έως το 2014. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Paris 1, Panthéon, Sorbonne της Γαλλίας (1988).


Ο Ν. Ηρειώτης είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), το θεσμικό πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνει τους κανονισμούς, τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την συμμόρφωση των νόμιμων ελεγκτών από τον Νοέμβριο 2017 έως σήμερα, καθώς επίσης, έχει υπάρξει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)», του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και εισηγητής ερευνητικών προτάσεων από το έτος 2007 έως το έτος 2009 και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), το οποίο έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί επί λογιστικών θεμάτων, που προκύπτουν στις εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από το έτος 2005 έως το έτος 2008 . Έχει διατελέσει Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία “ΕΚΑΠΤΥ” (Φορέας του Υπουργείου Υγείας) από το 2014 έως το έτος 2016 και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία Τσαγκάρης Α.Ε. (οριζόμενος από τον κύριο μέτοχο, δηλαδή το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) από το 2015 έως το 2018. Ακόμη, έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κλπ].


Ο καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης είναι Συντονιστής και ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στην Θεματική Ενότητα «ΤΡΑ60 - Τραπεζικά Εργαλεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το έτος 2001. Υπήρξε Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων ΜΒΑ)» του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2015 έως το 2018 και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Διευθυντής) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2007 έως το 2011. Ακόμη, υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Χρηματοοικονομική & Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, είναι διευθυντής του Εργαστηρίου «Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2015 έως σήμερα.


Ο Νικόλαος Ηρειώτης έχει διδάξει για πάνω από 10 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και περισσότερα των 20 ετών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επίσης, έχει συγγράψει 5 βιβλία και 3 μονογραφίες. Επίσης, έχει μεγάλο αριθμό άρθρων (περισσότερα από 50) σε ξένα κυρίως επιστημονικά περιοδικά με διεθνή αναγνώριση και έχει λάβει τρεις φορές την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Ο Νικόλαος Ηρειώτης κάνει τακτικά εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών, οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΕΥΔΑΠ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κλπ).

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη επικεντρώνονται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, στην χρηματοοικονομική λογιστική και στην κοστολόγηση.

Δημήτριος Καινούργιος


Ο Δ. Καινούργιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του ΕΚΠΑ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» και του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (UoA Center for Financial Studies) του ΤΟΕ/ΕΚΠΑ. Είναι πτυχιούχος του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ (1995), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στα Νομισματικά, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Money, Banking and Finance) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του University of Birmingham, U.K (1996), και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το ΤOE του ΕΚΠΑ (2001).


Στο παρελθόν, έχει διδάξει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε μεταπτυχιακά προγράμματα των University of Strathclyde (U.K) και University of Wales (U.K) που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Επιπλέον, διδάσκει ως Συμβουλευτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στην Θεματική Ενότητα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση-ΔΕΟ31».


Έχει συμμετάσχει σε εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών στο ΕΚΠΑ και στο ΟΠΑ. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην ανάλυση διεθνών και αναδυόμενων χρηματοοικονομικών αγορών, στην μετάδοση χρηματοπιστωτικών κρίσεων, στην εταιρική χρηματοοικονομική, στην μάκρο-χρηματοοικονομική, στην χρηματοοικονομική ανάλυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη διαχείριση κινδύνου. Επίσης διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε επαγγελματική επιμόρφωση, καθώς και στην δια βίου και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.


Δημοσιευμένα άρθρα του εμφανίζονται, εκτός άλλων, στα ακαδημαϊκά περιοδικά: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, The European Journal of Finance, International Review of Financial Analysis, Small Business Economics, Economic Modeling, International Review of Economics and Finance, The Manchester School, Finance Research Letters, Journal of Policy Modeling, Research in International Business and Finance.

Φαίδων Καλφάογλου


Ο Φαίδων Καλφάογλου είναι οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος με πολυετή θητεία στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών. Είναι καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Τραπεζικής και εξωτερικός συνεργάτης του ΕΚΠΑ σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα, Υπήρξε στέλεχος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος καθώς και της Ιονικής Τράπεζας.


Σπούδασε οικονομικές επιστήμες αρχικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατόπιν στο University of Kent απ’ όπου απέκτησε μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και την Οικονομετρία. Επέστρεψε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κι εκπόνησε το διδακτορικό του με θέμα την Χρηματοοικονομική διαφάνεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.


Άρθρα του με θέματα όπως οι τραπεζικοί κίνδυνοι, η εποπτεία και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά όπως Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Δελτίο Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα τραπεζικής, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικού πλαισίου τραπεζών.

Φαίδων Καλφάογλου


Ο Φαίδων Καλφάογλου είναι οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος με πολυετή θητεία στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών. Είναι καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Τραπεζικής και εξωτερικός συνεργάτης του ΕΚΠΑ σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα, Υπήρξε στέλεχος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος καθώς και της Ιονικής Τράπεζας.


Σπούδασε οικονομικές επιστήμες αρχικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατόπιν στο University of Kent απ’ όπου απέκτησε μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και την Οικονομετρία. Επέστρεψε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κι εκπόνησε το διδακτορικό του με θέμα την Χρηματοοικονομική διαφάνεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.


Άρθρα του με θέματα όπως οι τραπεζικοί κίνδυνοι, η εποπτεία και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά όπως Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Δελτίο Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα τραπεζικής, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικού πλαισίου τραπεζών.

Δημήτριος Μπάλιος


Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το 2016. Η εκλογή του στη βαθμίδα του Λέκτορα έλαβε χώρα το 2010 και ο διορισμός του το 2014.


Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ (Εργαστήρια: Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής, Τραπεζικής, Επενδυτικών Εφαρμογών, ΚΕΜΕΧ) και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2003 - 2008.


Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως κοστολόγηση, χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάλυση επενδύσεων. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και κυρίως τραπεζών (Πιστοποιήσεις Τράπεζας της Ελλάδος).


Επίσης, ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Έχει συγγράψει με τους Νικόλαο Ηρειώτη και Δημήτριο Βασιλείου το βιβλίο «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» και με τους Δημήτριο Βασιλείου, Νικόλαο Ηρειώτη και Μάριο Μενεξιάδη το βιβλίο «Εσωτερικός Έλεγχος». Και τα δύο βιβλία έχουν εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Rosili.


Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Journal of Corporate Finance, Applied Economics και Managerial Finance.


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Daskalakis, N., Balios, D. and Dalla, V. (2017). The behaviour of SMEs’ capital structure determinants in different macroeconomic states. Journal of Corporate Finance, Vol. 46, pp. 248-260.
  • Balios, D., Thomadakis, S. and Tsipouri, E. (2016). Credit rating model development: an ordered analysis based on accounting data. Research in International Business and Finance, Vol. 38, pp. 122-136.
  • Balios, D., Daskalakis, N., Eriotis, N. and Vasiliou, D. (2016). SMEs Capital Structure Determinants during severe economic crisis: The Case of Greece. Cogent Economics, 2016, Vol. 4, pp. 1-11.
  • Balios, D., Eriotis, N., Missiakoulis, S. and Vasiliou, D. (2016). Delisted Versus Voluntary Delisted Versus Remain Listed: Financial Disclosure Timing. Applied Economics Letters, 2016, Vol. 23, No 11, pp. 773-776.
  • Balios, D., Eriotis, N., Fragoudaki, A.. and Gkiokas, D. (2015). Economic Efficiency of Greek Retail SMEs in a Period of High Fluctuations in Economic Activity: a DEA Approach. Applied Economics, 2015, Vol. 47, No 33, pp. 3577-3593.
  • Balios, D., Eriotis, N., Missiakoulis, S. and Vasiliou, D. (2015). Delisted Versus Voluntary Delisted Versus Remain Listed: an Ordered Analysis. Applied Economics Letters, 2015, Vol. 22, No 1, pp. 66-70.

Παναγιώτης Πανταζάκος


Ο Παναγιώτης Πανταζάκος είναι καθηγήτης φιλοσοφίας, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο "Ηθική". Σπούδασε Φιλοσοφία, Θεολογία και Νομικά στο ΕΚΠΑ. Η Διδακτορική του Διατριβή είχε ως θέμα: Η φυσική Θεολογία και το φυσικό δίκαιο στη φιλοσοφία των σοφιστών του 5ου π.Χ. αιώνα. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται: Θεός και Νόμος στην Αρχαία Σοφιστική, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2018, Περί καθήκοντος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2016, Ηθική και Μεταηθική εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2015, Ένστικτο και Ελευθερία κατά τον Τόμας Χομπς, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2014, Ηθική και Δημοκρατία, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2012, Πλήθων, περί ζώων και ψυχής, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2012, Ελευθερία της Βούλησης και Ηθικές Αξίες στους Πλήθωνα, Rousseau και Wittgenstein, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006 κ.ά. Μεταξύ των άρθρων του περιλαμβάνονται: Rousseau and the Greek Aspects of Crisis: Nationalism vs Political Compasion, Vita Contemplativa, Plato and Aristotle: Education, Ideology and Philosophical "Bios", Μακροβιότητα και ευδαιμονία: τιμή στην Τρίτη ηλικία, Η πυθαγόρεια εταιρεία: ο Θεός και το ήθος, Το καθήκον, η επιστήμη και οι επιστήμονες, Ηθικοί περιορισμοί, Συμπόνια και συμπάθεια στο Rousseau και τον Smith, Ελεύθεροι ρεπόρτερ: υπευθυνότητα και δημοκρατία στα ΜΜΕ, Ιατρική και Φιλοσοφία, Τρομοκρατία: μεταξύ νόμου και ηθικής, Πειραματική μέθοδος και ηθικά διλήμματα στην Ιατρική, Ιατρική και η πρόκληση της βιοηθικής, Κριτικοί φιλόσοφοι εναντίον σκεπτικών κ.ά. Με εισηγήσεις του έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά, διεθνή και παγκόσμια συνέδρια με φιλοσοφικό αλλά και ευρύτερα διεπιστημονικό περιεχόμενο. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει: Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.) του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Εργαστηρίου: Φιλοσοφική Συμβουλευτική και Αυτογνωσία, Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Ηθική Φιλοσοφία», Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιστροπής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Φιλοσοφία και Διοίκηση», διευθυντής του Γραφείου του Πρύτανη κ.ά.

Παναγιώτης Πανταζάκος


Ο Παναγιώτης Πανταζάκος είναι καθηγήτης φιλοσοφίας, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο "Ηθική". Σπούδασε Φιλοσοφία, Θεολογία και Νομικά στο ΕΚΠΑ. Η Διδακτορική του Διατριβή είχε ως θέμα: Η φυσική Θεολογία και το φυσικό δίκαιο στη φιλοσοφία των σοφιστών του 5ου π.Χ. αιώνα. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται: Θεός και Νόμος στην Αρχαία Σοφιστική, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2018, Περί καθήκοντος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2016, Ηθική και Μεταηθική εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2015, Ένστικτο και Ελευθερία κατά τον Τόμας Χομπς, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2014, Ηθική και Δημοκρατία, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2012, Πλήθων, περί ζώων και ψυχής, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2012, Ελευθερία της Βούλησης και Ηθικές Αξίες στους Πλήθωνα, Rousseau και Wittgenstein, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006 κ.ά. Μεταξύ των άρθρων του περιλαμβάνονται: Rousseau and the Greek Aspects of Crisis: Nationalism vs Political Compasion, Vita Contemplativa, Plato and Aristotle: Education, Ideology and Philosophical "Bios", Μακροβιότητα και ευδαιμονία: τιμή στην Τρίτη ηλικία, Η πυθαγόρεια εταιρεία: ο Θεός και το ήθος, Το καθήκον, η επιστήμη και οι επιστήμονες, Ηθικοί περιορισμοί, Συμπόνια και συμπάθεια στο Rousseau και τον Smith, Ελεύθεροι ρεπόρτερ: υπευθυνότητα και δημοκρατία στα ΜΜΕ, Ιατρική και Φιλοσοφία, Τρομοκρατία: μεταξύ νόμου και ηθικής, Πειραματική μέθοδος και ηθικά διλήμματα στην Ιατρική, Ιατρική και η πρόκληση της βιοηθικής, Κριτικοί φιλόσοφοι εναντίον σκεπτικών κ.ά. Με εισηγήσεις του έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά, διεθνή και παγκόσμια συνέδρια με φιλοσοφικό αλλά και ευρύτερα διεπιστημονικό περιεχόμενο. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει: Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.) του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Εργαστηρίου: Φιλοσοφική Συμβουλευτική και Αυτογνωσία, Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Ηθική Φιλοσοφία», Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιστροπής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Φιλοσοφία και Διοίκηση», διευθυντής του Γραφείου του Πρύτανη κ.ά.

Ανδρέας Α. Παπανδρέου


Ο Ανδρέας Α. Παπανδρέου είναι καθηγητής περιβαλλοντικών οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε το πτυχίο του στα οικονομικά από το Queen Mary College του πανεπιστημίου του Λονδίνου και το μεταπτυχιακό στα οικονομικά από το London School of Economics. Απέκτησε το διδακτορικό στα οικονομικά από το Merton College του πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 1990.


Ο Δρ. Παπανδρέου έχει 30 χρόνια ακαδημαϊκής εμπειρίας σε διάφορα πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων του University College London και του Harvard. Οι δημοσιεύσεις και το ερευνητικό του έργο εστιάζουν κυρίως στους τομείς της περιβαλλοντικής οικονομικής, θεσμικής και πολιτικής οικονομικής καθώς και της μικροοικονομικής. Μεταξύ των δημοσιεύσεων του συμπεριλαμβάνεται το «Externality and Institutions» (1998) Oxford University Press.


Είναι μέλος της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδας που πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο «Οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα» και συμμετείχε στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, για κάλυψη των Ελληνικών αναγκών στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8). Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Τέλος, είναι συν-επικεφαλής στο Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Solutions Network).

Γιώργος Χορταρέας


Ο Γιώργος Χορταρέας είναι Καθηγητής Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πτυχίο), του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης (M.Phil.), και του Πανεπιστημίου του Connecticut (Ph.D., 1999).


Εργάστηκε στην Τράπεζα της Αγγλίας ως ερευνητής και σύμβουλος πολιτικής και από το 2004 μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΕΚΠΑ ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (Reader in International Finance) στο Essex Business School του Πανεπιστημίου του Essex. Υπήρξε Post-Doctoral Fellow στο Πανεπιστήμιο Harvard και επισκέπτης ερευνητής σε πανεπιστήμια και οργανισμούς οικονομικής πολιτικής (Columbia University, Federal Reserve Bank of New York, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κλπ.).


Είναι ερευνητικός εταίρος του Centre for Economic and Public Policy του Πανεπιστημίου Cambridge, και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Money Macro and Finance Research Group Committee της Μεγάλης Βρετανίας. Η ερευνά του επικεντρώνεται στη θεωρία της μακροοικονομικής πολιτικής με έμφαση στη νομισματική πολιτική, στη σχέση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της μακροοικονομίας, και στη διεθνή μακροοικονομική με έμφαση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Γιώργος Χορταρέας


Ο Γιώργος Χορταρέας είναι Καθηγητής Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πτυχίο), του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης (M.Phil.), και του Πανεπιστημίου του Connecticut (Ph.D., 1999).


Εργάστηκε στην Τράπεζα της Αγγλίας ως ερευνητής και σύμβουλος πολιτικής και από το 2004 μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΕΚΠΑ ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (Reader in International Finance) στο Essex Business School του Πανεπιστημίου του Essex. Υπήρξε Post-Doctoral Fellow στο Πανεπιστήμιο Harvard και επισκέπτης ερευνητής σε πανεπιστήμια και οργανισμούς οικονομικής πολιτικής (Columbia University, Federal Reserve Bank of New York, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κλπ.).


Είναι ερευνητικός εταίρος του Centre for Economic and Public Policy του Πανεπιστημίου Cambridge, και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Money Macro and Finance Research Group Committee της Μεγάλης Βρετανίας. Η ερευνά του επικεντρώνεται στη θεωρία της μακροοικονομικής πολιτικής με έμφαση στη νομισματική πολιτική, στη σχέση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της μακροοικονομίας, και στη διεθνή μακροοικονομική με έμφαση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.