Πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται


Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Γιατί να το επιλέξω


 1. Δυνατότητα εύρεσης εργασίας στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον
 2. Δυνατότητα ανέλιξης στον χώρο εργασίας
 3. Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κύρους για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα
 4. Άμεση διασύνδεση με την ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας
 5. Υπέρβαση της κλασικής, μηχανιστικής, πλευράς της διοίκησης
 6. Πραγματοποίηση στην Ελλάδα της τελευταίας, παγκόσμιας, τάσης της διοίκησης
 7. Μοριοδότηση διοικητικών στελεχών του δημόσιου τομέα
 8. Πτυχίο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες (AACSB International)
 9. Εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου διεθνούς εμβέλειας
 10. Ελληνόγλωσσα, δίγλωσσα (ελληνικά-αγγλικά) και αμιγώς ξενόγλωσσα (στην αγγλική) τμήματα

Αναλυτικοί στόχοι προγράμματος


Στο πολυσύνθετο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στις πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα
 • η εξέλιξη και επιμόρφωση της προσωπικότητας των Ηγετών-Μάνατζερ με επίκεντρο τον άνθρωπο
 • η εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και την ηθική ευθύνη των επιχειρήσεων
 • η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης άποψης σε αντίθεση με την παραδοσιακή ιδέα του οργανισμού ως σύνθεση απομονωμένων, ανεξάρτητων λειτουργιών και τμημάτων
 • η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας για ταχύτερη, πιο αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και σχεδιασμού
 • η εφαρμογή ενός νέου τρόπου σκέψης στην εργασία που στηρίζεται στην γνώση, εμπνέει καινοτομία και παραμερίζει τα εμπόδια του συμβατικού τρόπου θεώρησης στη διοίκηση

Περιγραφή προγράμματος


 • Ελάχιστη διάρκεια σπουδών τέσσερα (4) εξάμηνα
 • Εισαγωγικά μαθήματα στη Φιλοσοφία, στο Μάνατζμεντ και στην Οικονομία πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου (Bridge-up Courses)
 • Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες είτε διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως
 • Η επιτυχής φοίτηση οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Φιλοσοφία και Διοίκηση (Philosophy and Management)
 • Η εκπαιδευτική μέθοδος βασίζεται σε διά ζώσης διδασκαλία (θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies) κ.ά.), σε εξ' αποστάσεως διδασκαλία και διά ζώσης συναντήσεις, σε τηλεδιασκέψεις, σε εργαστηριακές εφαρμογές και βίντεο, σε εξετάσεις (εκπόνηση εργασιών, εξετάσεις) και σε σημειώσεις, ηλεκτρονικό υλικό, βιβλιοθήκες

Περίγραμμα μαθημάτων


Α΄ Εξάμηνο
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ
 • Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ
Β΄ Εξάμηνο
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Ηθική των Διαπραγματεύσεων
 • Επιχειρηματική Ηθική
Γ΄ Εξάμηνο
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Λογική και Γνωσιοθεωρία
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Δ΄ Εξάμηνο
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Θρησκεία και Ιδεολογία στη Διοίκηση
 • Φιλοσοφική Ψυχολογία στη Διοίκηση