Πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο φιλοσοφικών, παιδαγωγικών, οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων ή τμημάτων ιστορίας από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια.

Στο πρόγραμμά μας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Πρόγραμμα είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους εγγραφής.

 

Γιατί να το επιλέξω


 1. Δυνατότητα εύρεσης εργασίας στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον
 2. Δυνατότητα ανέλιξης στον χώρο εργασίας
 3. Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κύρους για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα
 4. Άμεση διασύνδεση με την ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας
 5. Υπέρβαση της κλασικής, μηχανιστικής, πλευράς της διοίκησης
 6. Πραγματοποίηση στην Ελλάδα της τελευταίας, παγκόσμιας, τάσης της διοίκησης
 7. Μοριοδότηση διοικητικών στελεχών του δημόσιου τομέα
 8. Πτυχίο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες (AACSB International)
 9. Εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου διεθνούς εμβέλειας
 10. Ελληνόγλωσσα, δίγλωσσα (ελληνικά-αγγλικά) και αμιγώς ξενόγλωσσα (στην αγγλική) τμήματα

Αναλυτικοί στόχοι προγράμματος


Στο πολυσύνθετο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στις πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα
 • η εξέλιξη και επιμόρφωση της προσωπικότητας των Ηγετών-Μάνατζερ με επίκεντρο τον άνθρωπο
 • η εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και την ηθική ευθύνη των επιχειρήσεων
 • η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης άποψης σε αντίθεση με την παραδοσιακή ιδέα του οργανισμού ως σύνθεση απομονωμένων, ανεξάρτητων λειτουργιών και τμημάτων
 • η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας για ταχύτερη, πιο αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και σχεδιασμού
 • η εφαρμογή ενός νέου τρόπου σκέψης στην εργασία που στηρίζεται στην γνώση, εμπνέει καινοτομία και παραμερίζει τα εμπόδια του συμβατικού τρόπου θεώρησης στη διοίκηση

Περιγραφή προγράμματος

 

 • Πλήρης φοίτηση - διάρκεια τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • Μερική φοίτηση - διάρκεια μέχρι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • Ο μεταπτυχιακός τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ. Φιλοσοφία και Διοίκηση απονέμεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση των 12 μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
 • Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 6 τετράωρες διαλέξεις, κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου.
 • Η επιτυχής φοίτηση οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Φιλοσοφία και Διοίκηση (Philosophy and Management)
 • Η εκπαιδευτική μέθοδος βασίζεται σε διά ζώσης διδασκαλία (θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies) κ.ά.), σε εξ' αποστάσεως διδασκαλία και διά ζώσης συναντήσεις, σε τηλεδιασκέψεις, σε εργαστηριακές εφαρμογές και βίντεο, σε εξετάσεις (εκπόνηση εργασιών, εξετάσεις) και σε σημειώσεις, ηλεκτρονικό υλικό, βιβλιοθήκες

Περιγραφή μαθημάτων


Α' Εξάμηνο

Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
Σκοπός του μαθήματος «Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη» είναι η ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου στην οικονομική θεωρία και στις αλληλεπιδράσεις που αυτή έχει τόσο με τις εκάστοτε κυβερνήσεις όσο και με τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στο επίπεδο της ανάλυσης και επιπλέον γίνεται εκτενής αναφορά στα πρακτικά ζητήματα μακροοικονομικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι τα διοικητικά στελέχη να είναι σε θέση να προβούν στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το οικονομικό περιβάλλον (εγχώριο, περιφερειακό και παγκόσμιο). Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε να μυήσουμε τους εκπαιδευόμενους α) στις σχέσεις που διασυνδέουν τα κύρια μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες, β) στα χαρακτηριστικά της ασκούμενης από το κράτος οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της ρύθμισης του οικονομικού κύκλου και γ) της επίδρασης όλων αυτών στις επιχειρήσεις.
Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Σκοπός του μαθήματος «Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες συλλογής και διαχείρισης της λογιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφορίας που θα αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία θα εφαρμόσουν κατάλληλες τεχνικές για να κατανοήσουν, σχολιάσουν και να λάβουν διοικητικές αποφάσεις αξιοποιώντας λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές μέσα από την ανάλυση θεμελιωδών αρχών, διαδικασιών και εργαλείων τη φιλοσοφία αλλά και η χρησιμότητα απόκτησης και διαχείρισης της λογιστικής πληροφορίας με απώτερο στόχο την αξιολόγηση αλλά και την επίτευξη χρηματοοικονομικής ισορροπίας της σύγχρονης επιχείρησης. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης που θα οδηγήσει τους φοιτητές στην αναγνώριση των βασικών Λογιστικών Καταστάσεων και στην κατανόηση μεθόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Για την καλύτερη κατανόηση όλων των εννοιών και διαδικασιών που θα παρουσιαστούν, το θεωρητικό υπόβαθρο θα συνοδευτεί με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων αξιοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και ευρέως διαθέσιμα λογισμικά προγράμματα (όπως Microsoft Excel) καθώς και με μελέτη πραγματικών περιπτώσεων (case studies) ελληνικών επιχειρήσεων.
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει μια ευρεία επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και ιδιαίτερα τις φιλοσοφικά θεμελιώδεις όψεις της, στις οποίες βασίζονται οι αρχές της σύγχρονης διοίκησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές θα εστιάσουν σε φιλοσοφικές ιδέες και έννοιες όπως: η δικαιοσύνη ή οι αρετές που είναι άρρηκτα συνυφασμένες με δράσεις οικονομικής, ή επιχειρηματικής φύσης. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν μεταξύ άλλων τη σπουδαιότητα της σκέψης του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, των Στωικών, των Επικούρειων, των Σκεπτικών κ.ά., για τη σημερινή διοίκηση και τις επιχειρήσεις, και σε ένα πιο αναλυτικό επίπεδο, να μάθουν να αξιολογούν και να εξατομικεύουν συγκεκριμένες αρχές και αξίες σταχυολογώντας δυναμικά μεταξύ φρόνησης, επιχειρηματικής ηγεσίας και οικονομικών διαδικασιών - οργανισμών. Επιπλέον, το συγκεκριμένο μάθημα αναπτύσσει την κριτική σκέψη και την αυτογνωσία ως οδηγό της διοίκησης προς το «Αριστοτελικό τέλος» και το «ευ πράττειν» του ατόμου, της επιχείρησης και της κοινωνίας.
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) που εφαρμόζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού (ΑΔ) και την επίτευξη εργασιακής αριστείας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ευρεία γνώση και εξοικείωση με τις βασικές διοικητικές πρακτικές και λειτουργίες της ΔΑΔ (ανάλυση θέσης εργασίας, προσέλκυση ταλέντων, επιλογή εργαζομένων, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση και αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, πολιτική αμοιβών, υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας) και να κατανοήσουν το ρόλο του τμήματος της ΔΑΔ και τις αρμοδιότητες των στελεχών της. Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης σε εργασιακές πρακτικές υψηλής απόδοσης και σε ειδικά θέματα ΔΑΔ καθώς επίσης και η ανάπτυξη και η ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων απασχολησιμότητας.


Β' Εξάμηνο

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ
Σκοπός του μαθήματος «Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ» είναι η προσφορά των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου τα στελέχη μιας επιχείρησης να εντάξουν παραγωγικά στην επαγγελματική συμπεριφορά τους βασικά διδάγματα της νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφίας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές πώς συγκεκριμένες φιλοσοφικές θεωρίες εφαρμόζονται σε διάφορες όψεις της διοίκησης, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα περισσότερο παραγωγικό κλίμα για τους διοικούμενους. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην ουσιαστική διαχείριση ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας, αναγνωρίζοντας τη μοναδική προσωπικότητα του κάθε διοικούμενου, καθώς και στη διαμόρφωση μιας δημιουργικής σκέψης που θα ασκείται με ευθύνη και σεβασμό προς τους διοικούμενους.
Διοίκηση Μάρκετινγκ
Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Μάρκετινγκ» είναι η προσφορά και η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν στον τρόπο που τα στελέχη της επιχείρησης συλλέγουν πληροφορίες για την αγορά και τους πελάτες, τις επεξεργάζονται και τις αξιοποιούν για τη λήψη ορθών αποφάσεων σε σχέση με την τμηματοποίηση, τη στόχευση και την τοποθέτηση της επιχείρησης στο μυαλό του κοινού-στόχου με το κατάλληλο μείγμα μάρκετινγκ. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι, μέσα από την ανάλυση των θεμελιωδών αρχών του μάρκετινγκ, των βασικών διαστάσεών του, αλλά και των στρατηγικών και εργαλείων που περιλαμβάνει, να γίνει κατανοητή η φιλοσοφία και η πρακτική της συγκεκριμένης επιστήμης, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης «αξίας» για τον πελάτη και την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης μαζί του.
Χρηματοοικονομική και Λογιστική
Σκοπός του μαθήματος «Χρηματοοικονομική και Λογιστική» είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τις βασικές πρακτικές εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής και να παρουσιάσει όλες τις γνώσεις που ένα στέλεχος επιχείρησης πρέπει να έχει για να κατανοεί τη λογιστική πληροφόρηση. Το μάθημα σκοπεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών στο τρόπο λειτουργίας των αγορών, τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης των εταιρειών και τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τον τρόπο που τα στελέχη του λογιστηρίου μίας επιχείρησης συλλέγουν πληροφορίες, τις επεξεργάζονται και τις παρέχουν για να αξιοποιηθούν από τους λήπτες αποφάσεων, τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης, όσο και στο εξωτερικό αυτής.
Επιχειρηματική Ηθική και Ηθική των Διαπραγματεύσεων
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που συνδέονται με την ηθική στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και τη φύση και τις τεχνικές της ηθικής διαπραγματευτικής διαδικασίας, ώστε να δοθεί στους σπουδαστές η ευκαιρία για την επίλυση διαφορών, την αντιμετώπιση συγκρούσεων, την επίτευξη στόχων αποτελεσματικής επικοινωνίας καθώς και την ανάδειξη της αυτοεκτίμησης τους στον επαγγελματικό χώρο. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές να συλλάβουν την έννοια και τις διαστάσεις της επιχειρηματικής ηθικής και να διδαχθούν συγκεκριμένες στρατηγικές διαπραγματεύσεων, επικοινωνίας, και αυτό-διεκδίκησης εξετάζοντας και αναγνωρίζοντας τόσο τις προσωπικές τους, όσο και των εταίρων ανασφάλειες.


Γ' Εξάμηνο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
Η στρατηγική των επιχειρήσεων είναι το υψηλότερο επίπεδο απόφασης σε μία επιχείρηση και ως εκ τούτου επηρεάζει το σύνολο των επιλογών και αποφάσεων (δομή, μάρκετινγκ, ανθρώπινο δυναμικό κλπ.). Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν της έννοιας της στρατηγικής και να έχουν την δυνατότητα να αναλύουν την στρατηγικής μίας επιχείρησης. Επίσης, οι φοιτητές καλούνται μέσα από το μάθημα να κατανοήσουν πως "η στρατηγική αφορά κάθε επιχείρηση” και πως “η στρατηγική δεν αφορά μόνο τα υψηλά στελέχη αλλά το σύνολο των εργαζομένων μίας επιχειρήσεις”. Το μάθημα παρέχει το πλαίσιο και τα εργαλεία διαμόρφωσης και εφαρμογής επιχειρηματικών στρατηγικών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σκοπός του είναι η παροχή δεξιοτήτων, τεχνικών και κριτικής σκέψης που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να διαχειρίζονται όχι μόνο τους εσωτερικούς πόρους της επιχείρησης, αλλά και τα εξωτερικά δίκτυα και τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης, καθώς αυτά καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικά στη σύγχρονη οικονομία. Το μάθημα φιλοδοξεί να αποτελέσει για τους φοιτητές οδηγό για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων ή/και την παροχή πληροφοριών/γνώσεων στα στελέχη που λαμβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις σε μια επιχείρηση.
Λογική, Γνωσιοθεωρία και Μάνατζμεντ
Σκοπός του μαθήματος είναι η προσφορά και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω της χρήσης φιλοσοφικών θεωριών και ειδικότερα των αρχών Λογικής και Γνωσιοθεωρίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα εστιάσουν σε φιλοσοφικές-επιστημολογικές θεωρήσεις που επηρεάζουν τoν τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τη γνώση των μελών τους. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την επιρροή των επιστημολογικών θεωριών στο πεδίο διαχείρισης της γνώσης και το γεγονός ότι στην κοινωνία της γνώσης η επιχείρηση προκειμένου να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει να μετατραπεί σε «Σοφή» επιχείρηση. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην ανάλυση των συνθηκών- χαρακτηριστικών της δημιουργίας γνώσης, των οργανωτικών μοντέλων διαχείρισης γνώσης και στην εφαρμογή της Οργανωσιακής γνώσης για την αντιμετώπιση πολύπλοκων και πολυδιάστατων ζητημάτων που αναπτύσσονται κατά την υλοποίηση της διαχείρισης γνώσης.
Εταιρική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση
Ο σκοπός του μαθήματος «Εταιρική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση» είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοήσουν και να διαχειρίζονται τα ζητήματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στο ευρύτερο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Το μάθημα καλύπτει θέματα όπως η κατάρτιση μιας αναφοράς ESG ή βιωσιμότητας, τρόπους επικοινωνίας και εμπλοκής με συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολόγηση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών, διαμόρφωση στρατηγικής βιωσιμότητας, Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι φοιτητές μαθαίνουν για τις προκλήσεις και τις δυνατότητες δημιουργίας και υλοποίησης πρωτοβουλιών βιωσιμότητας μέσα στην εταιρεία αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Το μάθημα τονίζει την σημασία της ενσωμάτωσης των ζητημάτων βιωσιμότητας στις λειτουργίες της επιχείρησης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Καλύπτει επίσης θέματα όπως την βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας, την μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε ζητήματα βιωσιμότητας με την χρήση διάφορων εργαλείων όπως την ανάλυση κύκλου ζωής, την διαμόρφωση στρατηγικής απανθρακοποίησης και την βιώσιμη χρηματοοικονομική.
Φιλοσοφική Ψυχολογία στη Διοίκηση
Σκοπός του μαθήματος «Φιλοσοφική Ψυχολογία στη Διοίκηση» είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στις έννοιες και μεθοδολογικές/επιστημολογικές προϋποθέσεις εφαρμογής της φιλοσοφικής ψυχολογίας - ανθρωπολογίας στο πεδίο της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τον διατμηματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα του προγράμματος εξετάζονται οι φιλοσοφικές θεωρίες περί ανθρώπινης φύσης, νοημοσύνης, ψυχής και συμπεριφοράς (δημιουργικότητα, συνείδηση, νοημοσύνη, προσωπική ταυτότητα κ.λπ.) τόσο σε αμιγώς φιλοσοφικό πλαίσιο -ιστορικά εκκινώντας από την αρχαία ελληνική σκέψη (Σωκράτης, Αριστοτέλης, Επικούρεια & Στωική φιλοσοφία) και αναλυτικά – όσο και με εκτενείς αναφορές σε εξειδικευμένα ζητήματα εφαρμοσμένης φιλοσοφίας όπως η ηθική και η πράξη, η φιλοσοφική συμβουλευτική ως ‘θεραπευτική’ πρακτική για τη βελτίωση της αυτογνωσίας και των σχέσεων στον επιχειρησιακό κόσμο με τον επιδιωκόμενο στόχο της βέλτιστης αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας ατόμων και οργανισμών. Επιπρόσθετα εξετάζεται η σημασία της ανθρωπογνωσίας στην πολιτική οικονομία στην κατεύθυνση μιας χρήσιμης εισαγωγής σε νέες έννοιες/θεωρίες για τους φοιτητές του προγράμματος.